Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Polska
Temat
Okupacja radziecka
Dokumenty
Sowietyzacja Kresów
Deportacje ludności
Wymordowanie polskich oficerów
Sprawa katyńska
Wersja do druku
Okupacja radziecka
Defilada wojsk sowieckich na ulicach Lwowa, IX 1939 r.

Ziemie polskie, które znalazły się pod okupacja sowiecką zostały przyłączone do dwóch republik radzieckich: białoruskiej i ukraińskiej. Zamieszkiwało je około 14,3 mln osób, połowę tej liczby stanowili Ukraińcy, Białorusini i Żydzi.

Dekretem Rady Najwyższej ZSRR nadano obywatelstwo radzieckie wszystkim mieszkańcom okupowanych terenów, co dało potem podstawę do powołania do Armii Czerwonej w latach 1939-1941 ok. 150 tys. mieszkających tam Polaków.

Znacznemu pogorszeniu uległo materialne położenie ludności. Likwidowano zakłady produkcyjne, maszyny i urządzenia wywożono w głąb ZSRR. Nad wszystkimi zarządzono ścisły nadzór policyjny, poddając ich politycznej indoktrynacji w duchu ideologii komunistycznej.
Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 25 Luty 2018
Wtedy: 23 Luty 1945

Turcja wypowiada wojnę Niemcom i Japonii.

Zobacz oś czasu