Home
Wszystkie zagadnienia
Zagadnienia
Hitler
Temat
Zwalczanie elementów aspołecznych
Dokumenty
Świadkowie Jehowy
Homoseksualiści
Wersja do druku
Zwalczanie elementów aspołecznych

Nazistowski plakat propagandowy z ok. 1938 r. Napis na nim brzmi: ”Osoba dziedzicznie chora kosztuje społeczeństwo w ciągu swojego całego życia 60 tys. marek. Rodaku, to są twoje pieniądze. Czytaj ‘Nowy Naród’, miesięcznik wydawany przez Biuro do spraw Polityki Rasowej NSDAP."

Zgodnie z nazistowską ideologią obowiązującą w Trzeciej Rzeszy, Żydzi stanowili największe, choć nie jedyne, „zagrożenie” dla Niemców. Na wiele lat przed wybuchem II wojny światowej narodowi socjaliści wskazywali, że niemiecka „przestrzeń życiowa” musi zostać oczyszczona ze wszystkich „odmiennych rasowo” i „zepsutych społecznie elementów”.

Niektórzy naukowcy wierząc w dziedziczność inteligencji, sugerowali wprost usunięcie tych ostatnich uznając ich za element aspołeczny, posiadający – jak twierdzili – skłonności przestępcze. Eugenicy niemieccy głosili pogląd, zgodnie z którym społeczeństwo powinno dążyć do zachowania tzw. czystości rasowej. Ideologię tę przejęli narodowi socjaliści, którzy uczynili z niej centralny punkt swego programu politycznego. Po dojściu Hitlera do władzy fanatyzm rasowy nazistów podniesiony został do rangi doktryny państwowej, zgodnie z którą w wizji przyszłego niemieckiego świata nie było już miejsca nie tylko dla Żydów, ale także dla Sinti i Romów (Cyganów), Słowian, ludzi upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie i kalekich. Do grupy osób niepożądanych zaliczano także homoseksualistów, świadków Jehowy oraz tych, których arbitralnie uznawano za jednostki aspołeczne. Mordowano ich w ośrodkach „eutanazji”, rozstrzeliwano na Wschodzie; ginęli w gettach, obozach pracy i ośrodkach zagłady.

Informator
Dzisiejszy dzień w historii
Dzisiaj: 10 Grudzień 2018
Wtedy: 10 Grudzień 1948

51 państw Narodów Zjednoczonych przyjmuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Zobacz oś czasu